Day: July 4, 2022

marketing technology agency

marketing technology agency ที่ดี ควรมีบริการแบบไหนmarketing technology agency ที่ดี ควรมีบริการแบบไหน

marketing technology agency เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดและเทคโนโลยี (Marketing Technology)  ซึ่ง Marketing Technology หรือ MarTech คือ การทำการตลาดในรูปแบบใหม่ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลของลูกค้าหรือคู่แข่งรวมถึง ปิดการขายด้วยเทคโนโลยีก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ นักการตลาดนำเอาผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในกิจกรรมทางด้านการตลาดต่อไป ทำไม  Marketing technology จึงเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็เพราะว่าการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและบริการต่างๆ ทุกวันนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลในแบบใดแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ดิจิทัล Business ที่มีรายได้จากดิจิตอลเต็มตัวธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านทางดิจิตอล เช่น